Lär dig om filter

Posted on:

Utomhusluftens partikelinnehåll varierar under olika tider på dygnet och med de olika årstiderna. Storstadsgatornas partikeltätaste säsong är från det dubbdäcken sätts på bilarna tills sanden sopats upp. Landsbygdens partikeltätaste säsong är pollensäsongen på våren och försommaren. Bäst inomhusmiljö fås om man byter filtren före respektive efter den partikeltätaste säsongen. Det rekommenderar vi till allergiker. God inomhusmiljö fås genom att byta filtren minst en gång om året. Ordlista finns att ladda ner: ORDLISTA

Det rekommenderar vi på Folkfilter!

Hur ofta ska jag byta filter – och varför?

Miljöpåverkan

Det är lätt att tro att luften i centrala Stockholm innehåller fler allergiframkallande partiklar än på Österlen. Faktum är att luften på landsbygden innehåller minst lika mycket allergiframkallande partiklar. Diagrammen nedan, i avsnittet ”filterklasser” visar hur effektiva filtren är för att filtrera vägdamm och avgaser. De visar också också hur effektiva filtren är för att filtrera pollen.

Filtrets filtrering

När filtret är nytt gör den statiska elektriciteten i filtret att de minsta partiklarna fastnar även om de borde passera på grund av sin storlek. Så småningom filtreras allt mindre partiklar i filtret – samtidigt med att tryckfallet/ genomsläppligheten i filtret minskar för att till slut bli igenproppat och inte släppa igenom någon luft alls.

Tiden för detta är beroende av :
– Filtrets uppbyggnad, progressiva filter / större filteryta ger längre livslängd
– Filtrets placering i höjd över marken
– Mängd och storlek på partiklarna i luften

Tester av filter

Vi på Folkfilter har testat olika filter från olika miljöer. Det har alla andra filtertillverkare också. Vi har alla testat våra filter i köpta tester hos SP varför vi alla kan välja att släppa ifrån oss lämplig och av oss själva vald information. Av de tester som gjorts vid bl.a. SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut rekommenderas att luftfilter som sitter i lokaler med forcerad ventilation bör bytas minst en gång per år.

Därför viktigt med filter i bostäder!

Ett viktigt nationellt mål för Boverket i Sverige är åtgärder för att förbättra inomhusmiljön. Senast år 2015 ska samtliga befintliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid ha en dokumenterad fungerande ventilation. Fram till år 2020 ska inomhusmiljön åtgärdas så att byggnader och deras egenskaper inte påverkar människors hälsa negativt.

Hus måste kunna andas genom ventilation!

Självdrag

I inomhusluften alstras en mängd partiklar från bland annat material, möbler, inredningar och matlagning. Därför krävs ett luftombyte (ventilation). Utomhusluften kan innehålla en mängd olika partiklar från bland annat trafik, skorstenar och vegetation (pollen). I äldre hus är det oftast ventilation genom självdrag och vädring. Dessa hus kan kompletteras med särskilda tilluftsdon som kan ge förbättrad ventilation.

Frånluftsventilation

Nyare hus har någon form av fläktstyrd ventilation. Vid luftintag, som ofta sitter bakom värmeelementen, sitter ett filter som ska fånga upp partiklar från utomhusluften. Ett sådant filter måste kunna fånga upp alla slags partiklar, även de allra minsta, utan att bromsa upp luftflödet. I kök och hygienrum sugs inomhusluften ut för att ersättas av ny, friskare luft. Kök har någon form av spisfläkt eller spiskåpa med ett filter som ska fånga upp fett och andra partiklar från inomhusluften för att imkanalen inte ska sättas igen av fettbeläggninmgar och för att skona fläkten. Ett sådant filter får heller inte bromsa upp luftflödet.

FTX ventilation

En del nyare hus har fläktstyrd ventilation där man dels suger ut befintlig luft och sen ersätter den med ny/återanvänd och renad luft. Dessa system kallas FTX ventilationssystem och finns i många nyare villor och flerbostadshus, främst hyresfastigheter.

Våra filter

Våra filter skall vara bland de bästa som finns att tillgå, allt från filtreringsförmåga och tryckfall per kvadratmeter till stofthållning och de ska vara miljövänliga vid återvinning eller destruktion när de använts färdigt.

Goda miljöegenskaper

Våra filter tillverkas av samma material som PET-flaskor och vi lägger ner stor möda på att bygga filter med bästa prestanda med minsta möjliga miljöpåverkan. Arbetet pågår dagligen och vi försöker förvalta arvet från de tidigare ägarna på bästa vis. När filtren tjänat ut och förstörts återstår koldioxid och vatten. Skräpet de filtrerat är sand och grus eller förbrända naturprodukter.

Uppbyggnad

Våra filter består som regel (i de allra flesta fall) av en bärduk, ett finfilter och ett grovfilter. Bärduken skapar ett stabilt filter så att man kan föra in det enkelt i ett don.

Grovfiltret samlar upp de grövsta partiklarna och sprider luften över filtret så att inte alla de grövre partiklarna ska hamna i finfiltret. Beroende på val av grovfilterklass får filtren olika priser.

Finfiltret så tar bort allt från pollen till cementdamm och partiklar från trafik. Vi kallar våra filter för progressiva pollenfilter och menar att de är de bästa på marknaden!

Effektiva filter för ett behagligare inomhusklimat

Ett behagligt inomhusklimat är beroende av god luftkvalitet. En förutsättning för fungerande ventilation är regelbundet utbyte av filter. Effektiva luftfilter som byts ut regelbundet hör till åtgärder som ger välbefinnande för de boende och driftsbesparingar för fastighetsägare. Regelbundet utbyte av luftfilter rekommenderas en gång per år.

Fördelar för de boende

Effektiva luftfilter innebär renare inomhusluft som i sin tur motverkar ohälsa. God luftkvalitet minskar även trötthet. Behovet av städning minskar. Behovet av vädring med öppna fönster minskar, en fördel vintertid, i pollentider och i dammiga miljöer, särskilt i tätorter.

Fördelar för fastighetsägare

Driftekonomi påverkas av bland annat fläktars livslängd. Effektiva luftfilter ger mindre påfrestningar på fläktar och ventilationskanaler. Behovet av rensning minskar och fläktarna blir inte överbelastade.

Låt oss ta hand om byte av filter

Att själv byta filter i sin lägenhet kan upplevas som en besvärlig hantering. Bättre att låta någon sakkunnig sköta filterbytet och samordningen. Begagnade filter innehåller allt det som man inte vill ha i sin inomhusmiljö – och lite till.

Att byta filter regelbundet i hela fastigheten ger dessutom många praktiska och ekonomiska fördelar. Det påverkar dessutom trivseln hos de boende.

Filterklasser

Vi strävar efter att uppnå en kvalitet på våra filter som är betydligt högre än den som andra på marknaden förekommande filter uppvisar, och vi använder oss av det enda filtermedium som tidigare rekommenderades av Astma- och Allergiförbundet och som framställs helt utan glasfiber av vår svenska ISO 9000 – certifierade samarbetspartner. Vi tillverkar våra filter själva.

1.  Tryckfall

Filtren får inte förorsaka stora tryckfall, d.v.s. bromsa och styra om tilluften, men måste samtidigt vara så effektiva som möjligt för att hindra småpartiklar att komma igenom.  Vi har mätt tryckfallet vid olika genom-luftshastigheter (8 – 17 l/s). Det grovmaskiga insektsfiltret förorsakar i stort sett inte något tryckfall alls men är i övrigt utan effekt vad gäller luftrening. Folkfilters båda typer av finfilter F7/F8, det ena med ett extra progressivt grovfilter, ligger under 10 Pa medan det jämförda finfiltret raskt går upp över 30. Blå bakgrund visar en acceptabel nivå, röd anger högt tryckfall som kan förorsaka obalans och ventilationsproblem.

tryckfall

2.  Partikelupptagning och stofthållning

Diagrammet visar att Folkfilters finfilter, med extra grovfilter, tar upp 50 % mer av de allra farligaste partiklarna i storleksordningen 0,3 – 0,5 µm än ett vanligt F7 finfilter. Farliga partikelstorlekar är de riktigt små se tabellen:

Filterklasser och vad filtren kan filtrera

Vårt filterprogram omfattar såväl Grovfilter som Finfilter i olika filterklasser, från G1 till F9.

I diagrammet till höger där den vertikala skalan anger partikel-avskiljningen i % för olika storlekar av partiklar och den horisontella anger partikelstorleken i µm  visas  effektiviteten hos olika filterklasser.

Tilluftsfilter till lägenheter bör ha filterklass F7 – F9. Alla våra tillverkade filter är ”progressiva”. Våra mest sålda progressiva finfilter har ett för-filter i filterklass G4 och ett allergi- och pollenfilter i klass F7/F8. De billigare har ett för-filter klass G2.

I diagrammet till höger visas stofttyper eller partiklar efter storlek. De allra minsta partiklarna som inte syns för blotta ögat och heller inte bromsas i näshåren eller flimmerhåren i andnings-vägarna är de som är allra farligast att andas in.  Dessa fastnar dock i våra progressiva allergi- och pollenfilter av klass F7/F8.

Här till höger visas vad man behöver för instrument för att upptäcka/ se de olika partiklarna.

stofttyper1 stofttyper2

2.  Partikelupptagning och stofthållning

Diagrammet visar att Folkfilters finfilter, med extra grovfilter, tar upp 50 % mer av de allra farligaste partiklarna i storleksordningen 0,3 – 0,5 µm än ett vanligt F7 finfilter. Farliga partikelstorlekar är de riktigt små se tabellen:

Partikelstorlek           Partikeltyper

0,2 – 0,3 µm                  bakterier, pigment

0,3 – 0,5 µm                  tobaksrök, koldamm, lungskadande damm

0,5 – 0,7 µm                  oljerök, avgaser, små asbestfibrer

0,7 – 1,5 µm                  dubbdäcksdamm, dieselavgaser

1,0 – 2,0 µm                  metalliskt damm, koldamm

2,0 – 3,0 µm                  flygande aska, asbest

3,0 – 5,0 µm                  cementdamm, aska, asbest

5,0 – 10  µm                  sporer, pollen (kan skönjas som ljusbrytning i motljus)

*) PM-10 är ett samlingsnamn för alla partiklar som är mindre än 10 µm och inandningsbara. Dessa fastnar inte i näs- eller flimmerhåren utan fortsätter ned i lungor och lungblåsor. Partiklarna är inte synliga för blotta ögat.

3. Montering

Instruktioner är under utarbetande.

Det nedan syns inte på sidan, detta optimerar sidan för sökmotorer

Varför ska man byta filter?

byta filter

byta filter

byta filter

byta filter

byta filter

byta filter

byta filter

byta filter

byta filter

byta filter

byta filter

byta filter

byta filter

byta filter

byta filter