Varför ska man byta filter?

Ansvar

Styrelsen är, i egenskap av ”fastighetsägare”, ansvarig för att miljön i en fastighet är sådan att de boende ej blir sjuka eller lidande på grund av bl.a. bristande luftkvalitet.
Läs mer om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation

Fakta

Hur snabbt filtren sätts igen beror dels på den filtertyp som monterats, dels på hur smutsig uteluften är. De progressiva filter med extra grovfilter, som vi rekommenderar, kan fungera längre innan de blir ineffektiva.

Branschens rekommendation är att luftfilter skall bytas minst en gång om året, inte bara för att de sätts igen, utan även för att förhindra och begränsa tillväxt av bakterier och pollen, vilka framkallar lungsjukdomar som tillexempel astma, och allergier.

Nybyggda hus ligger ofta i områden där byggarbeten pågår och lungfarligt byggdamm sprids, filtren får då ta emot en större mängd partiklar den första tiden. Generellt bör då filtren bytas minst varje år.

Ser man en missfärgning även på den inre sidan av filtret är det redan för gammalt.
Man skulle kunna tro att luften på landsbygden är mycket ”renare” än luften i städer, men den innehåller andra partiklar som är skadliga.

Över året varierar mängden partiklar i luften såväl i staden som på landsbygden.

I staden finns pollen under vår och försommar. När snön smält och innan gator och torg sopats rena från sand och grus virvlar det mycket stendamm under torra dagar. Partiklar från bilavgaser tillkommer – olika på olika tidpunkter på dygnet. (Notera den offentliga debatten kring dieselbilars existens i tätorter)

Mångfalden växtlighet är större på landsbygden än i staden. Olika växter producerar pollen vid olika tidpunkter så pollensäsongen blir längre på landet än i staden.

Pollen sätter igen filtrens minsta porer. Pollen är ett organiskt material i vilket det växer svampsporer, mögel och bakterier. Ju mer ”mat” desto mer växer det i filtren

Stendamm sätter igen filter precis som pollen, men stendammet när inte svampar eller bakterier. Dock är det så att i igensatta filter växer det bakterier och annat – som redan nämnts – i varierande grad.

När smuts samlas i filtren

Luftmotståndet (Tryckfallet) i filtret större och luften passerar med tiden andra vägar in i bostaden än genom filtren, d.v.s. man får o-filtrerad luft in i hemmet, med sot-, rök-, viruspartiklar i luften som följd.

Partiklarna i filtren skapar genom att vara näring åt bakterier, svampar,kvalster och annat, risk för utveckling av allergier och astma-relaterade sjukdomar hos de boende. I diagrammet nedan framgår olika filterklassers* förmåga att filtrera partiklar av olika storlekar. Man kan också utläsa partikelstorleken hos vissa erkänt skadliga typer av partiklar.

”Filterklasser” är en äldre indelning av filters filtreringsförmåga som varit vedertagen länge men som nyligen ersatts.

Fuktig luft göder organiska partiklar och vid varm och fuktig väderlek ger framförallt pappersfilter sämre genomsläpplighet än syntetfilter. I pappersfiltren utgör papperet och främmande organiska partiklar näring åt bl.a. mögelsvampar och bakterier.

När det blir dålig luftväxling inomhus påverkar gaser och kemikalier i möbler, mattor och annan inredning, liksom hud och hårrester, rök och radon mer. Genom god luftväxling ”sköljer” man ren lägenheten från skadliga ämnen i luften.

Läs mer på Svensk Ventilation

Att dammsuga eller försöka tvätta filtren är att jämställa med att inte byta alls, eftersom man inte får bort de partiklar ur filtren som är skadliga för levande varelser.

Boverkets krav på inomhusluften

-inomhusluften skall minst vara av samma kvalitet som ”Godkänd utomhusluft”

-till-luftsflödet skall vara minst 0,35 l/s · m2 (golvarea) dock minst 4 l/s och person i bostaden.

-Man kan enkelt säga luftomsättning 0,5 rumsvolymer per timme. Läs om Boverkets krav på inomhusluft

Vad innebär detta?

I de fastigheter man har till-luftsfilter skall dessa bytas med jämna mellanrum. Hur ofta diskuteras ofta, men sakkunskapen i form av:

                                                                    – Svensk Ventilation, vår branschorganisation

                                                                    – Boverket

                                                                    – Forskare med sömn och luftrelaterade hälsoproblem som specialitet

                                                                    – Kommuners miljörådgivare

                                                                     anser att filter skall bytas årligen – minst.

Det är viktigt att byta filter regelbundet och samtidigt i hela fastigheten så att man inte skapar obalans i ventilationssystemet. Ett öppet fönster i en lägenhet kan skapa oreda i hela huset. Läs mer på www.vvsforum.se