Hoppa till innehåll
Home » Så påverkar luftföroreningar vår hälsa | Folkfilter

Så påverkar luftföroreningar vår hälsa | Folkfilter

Skorsten med kraftig rök i gråskala

LUFTFÖRORENINGAR

VAD ÄR LUFTFÖRORENINGAR?

Luftföroreningar är ett samlingsnamn för en rad olika föroreningar som kan förekomma som partiklar eller gaser i luften. De flesta luftföroreningar kommer från utsläpp av oss människor i form av kväve- och svaveloxider, kolväten, bensen, ozon, kolmonoxid och tungmetaller, men det finns även naturliga luftföroreningar som till exempel radon. Enligt Världshälsoorganisationen är luftföroreningar den största miljörisken för hälsan i Europeiska Unionen.

RENINGSTEKNIKER FÖR LUFTFÖRORENINGAR

Det finns flera olika tekniker som används för att rena luft från föroreningar. Några exempel är:

 • Partikelfilter: Dessa används för att fånga upp partiklar som finns i luften, till exempel damm och rök. De kan vara gjorda av textil eller keramik och är vanligtvis använda i industrier och på bilar.
 • Aktivt kol: Aktivt kol används för att absorbera gaser och organiska föroreningar från luften. Det är vanligtvis använt i gasreningsanläggningar och luftrenare.
 • Biofiltration: Denna teknik använder levande organismer, som växter och mikroorganismer, för att rena luften. Det är vanligtvis använt i stadsodling och i luftreningsanläggningar.
 • Katalytisk oxidation: Denna teknik använder en katalysator för att bryta ner organiska föroreningar i luften. Det är vanligtvis använt i industrier och på bilar.
 • Ultraljudsrening: Ultraljudsvågor skapar små bubblor som kollapsar och skapar högtrycksvågor som kan tränga igenom föroreningar och skapa små partiklar som kan filtreras bort.

Valet av reningsteknik beror på typen av föroreningar och koncentrationen av dessa, samt kostnad och effektivitet.

SVENSKA MILJÖKVALITETSNORMER (MKN)

Miljökvalitetsnormerna (https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/luft-och-klimat/miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/) för utomhusluft gäller i hela landet, och bygger till stor del på EU-direktiv. MKN innehåller både värden som ska följas och värden som ska efterträdas, inom bland annat:

 • Kväveoxid
 • Svaveloxid
 • Kolmonoxid
 • Bensen
 • Partiklar
 • Marknära ozon

HUR PÅVERKAR LUFTFÖRORENINGAR VÅR HÄLSA?

Enligt Naturvårdsverket dör ungefär 7,000 människor i förtid varje år i Sverige till följd av luftföroreningar. Studier har också visat att exponering för partiklar i dieselavgaser har en direkt påverkan på hjärta, hjärna och blodkärl. Det finns också ett samband mellan exponering för luftföroreningar och hjärt- och kärlsjukdomar, andningsproblem, effekter på foster och koppling till demens och barnallergier

Många som lider av pollenallergi eller astma upplever också försämrad hälsa när de andas in luft som inte filtrerats, med andningssvårigheter eller rinit som följd. För dessa är luftföroreningar en riskfaktor, speciellt då smuts och pollen inte filtrerats ut av ett filter. Luftföroreningar kan dessutom leda till luftvägssjukdomar och inflammationer.

RENINGSTEKNIKER FÖR LUFTFÖRORENINGAR

Det finns flera olika tekniker som används för att rena luft från föroreningar. Några exempel är:

 • Partikelfilter: Dessa används för att fånga upp partiklar som finns i luften, till exempel damm och rök. De kan vara gjorda av textil eller keramik och är vanligtvis använda i industrier och på bilar.
 • Aktivt kol: Aktivt kol används för att absorbera gaser och organiska föroreningar från luften. Det är vanligtvis använt i gasreningsanläggningar och luftrenare.
 • Biofiltration: Denna teknik använder levande organismer, som växter och mikroorganismer, för att rena luften. Det är vanligtvis använt i stadsodling och i luftreningsanläggningar.
 • Katalytisk oxidation: Denna teknik använder en katalysator för att bryta ner organiska föroreningar i luften. Det är vanligtvis använt i industrier och på bilar.
 • Ultraljudsrening: Ultraljudsvågor skapar små bubblor som kollapsar och skapar högtrycksvågor som kan tränga igenom föroreningar och skapa små partiklar som kan filtreras bort.

Valet av reningsteknik beror på typen av föroreningar och koncentrationen av dessa, samt kostnad och effektivitet.

SÅ KAN DU UNDVIKA LUFTFÖRORENINGAR

Luftföroreningar finns tyvärr överallt på vår jord, eftersom föroreningar kan färdas väldigt långt ifrån deras ursprung. Det bästa sättet att undvika luftföroreningar är att ha god ventilation där man vistas, vilket kortfattat innebär att luften filtreras genom ett filter innan luften når in i t.ex. bostaden, och att luften i bostaden kontinuerligt byts ut. Om bostaden eller arbetsplatsen inte har fungerade ventilation kan man komplettera med en luftrenare för att förbättra luften man andas. En fungerande ventilation kan ofta förhindra att bakterier och virus, så som COVID-19, överlever i ett utrymme och smittar andra.RE

Mängden luftföroreningar skiljer sig beroende på var man befinner sig. Genom att undvika att befinna sig intill tungt trafikerade vägar  med stora utsläpp, byggarbetsplatser och tunga industrier där vedeldning och rök förekommer kan man undvika många luftföroreningar, och att använda en godkänd ansiktsmask hjälper kan också hjälpa dig att undvika luftföroreningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *